Anahtar Kelimeler: TAŞIMACILIK ..

YAZARLAR

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 

VAKUMLU TUVALET BOŞALTMA CİHAZI SATIN ALINMASI İŞİ

VAKUMLU TUVALET BOŞALTMA CİHAZI SATIN ALINMASI İŞİ

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.  SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VAKUMLU TUVALET BOŞALTMA CİHAZI SATIN ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/680641

1-İdarenin

a) Adı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü

b) Adresi: MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI 1 58030 İSTASYON CADDESİ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası: 3462217000-71249 / 71219 - 3462211900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: VAKUMLU TUVALET BOŞALTMA CİHAZI SATIN ALINMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Vakumlu Tuvalet Boşaltma Cihazı Satın Alınması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Amasya Gar Müdürlüğü, Samsun Gar Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici sözleşme tarihinden itibaren söz konusu malzemeyi 60 gün içerisinde teslim etmek zorundadır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yüklenici firma söz konusu malzeme için satış, satış sonrası servis, bakım, tamir gibi hizmetleri vermeye haiz malzemelerin üreticisi veya malzemenin üreticisinin Yetkili Distribütörü olmalı ve Yetki Belgesini teşekkülümüze sunacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici tarafından söz konusu malzemenin Kullanım Klavuzu, Yedek Parça Katoloğu Türkçe olarak teslim edecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Cihazda kullanılan malzemeler TSE veya TSEK standartlarında olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.