YAZARLAR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ILN01488684

KAYABAŞI İSTASYON BİNASININ GÜÇLENDİRME, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI VE KIZOĞLU İSTASYON BİNASININ DIŞ CEPHE VE ÇATI TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/715926

İşin Adı

:

Kayabaşı İstasyon Binasının Güçlendirme, Restorasyon Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması Ve Kızoğlu İstasyon Binasının Dış Cephe Ve Çatı Tadilatının Yapılması İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Istasyon Caddesi 1 58030

b) Telefon ve faks numarası

:

3463460397 - 3462237677

c) Elektronik posta adresi

:

4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Binanın Güçlendirme, Restorasyonu ile 1 Adet Binanın Dış Cephe ve Çatı Tadilatının Yapılması

b) Yapılacağı Yer

:

Kayabaşı-AMASYA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

29.11.2021 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2. Bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu                                 

4.1.3. Bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 . İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50  oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.   

4.2.2 İstekliler tarafından İdari  şartnamenin 7.3.3.  maddesinde belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde, istihdam edeceğine dair taahhütnamenin teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan  (B) I. Grup benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler İş Deneyim belgesi ile birlikte İş Deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararlarını idareye sunacaklardır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

 

4.4. Bu işe ait idari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini    

7.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

7.2- İhale dokümanı TCDD 4. Bölge TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosu (3.Kat, 325 nolu oda)  görülebilir ve 200 (İkiyüz) TL karşılığında satın alınabilir.

8- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da  gönderilebilir.  

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.