Anahtar Kelimeler: SİVAS VALİLİĞİ ILN01210533

YAZARLAR

SİVAS VALİLİĞİ ILN01210533

SİVAS VALİLİĞİ

 

SİVAS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

1-İdarenin:

 

 

a) Adı

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

Sivas İl Özel İdare Hizmet Binası – Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. 58040 SİVAS

c) Telefon ve Faks Numarası

:

0346 223 0116 – 0346 221 00 40

2- İhalenin

 

 

a) Yapılacağı Yer

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati

:

28.08.2020-14:00

3- Tekliflerin

 

 

a) Verileceği yer

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu

b) Tarih ve saat

:

28.08.2020-14:00

             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin

 

 

İşin Tanımı

:

2020 Yılı Sivas Merkez ve İlçe Köyleri Kanalizasyon İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Ø 200 Mm. Sn 8  Korige Kanalizasyon Borusu (Manşon ve Conta Dahil) Alımı

İşin Niteliği                      

:

 Alım İşi

İşin Miktarı                        

:

Ø 200 Mm. Sn 8  Korige Kanalizasyon Borusu (Manşon ve Conta Dahil)-99.996 mt

 

Yer Teslim Tarihi               

:

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

İşe Başlama Tarihi           

:

Yer teslim tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde işe başlanacaktır.

İşin Bitim Tarihi              

:

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 40(Kırk) takvim günüdür.

5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer

:

İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

 

6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı

 

:

 

İhale dokümanları, Birlik bürosundan 1.500,00.-TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)

 

7-Geçici Teminat

 

 

:

 

Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

 

 

8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

 

8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

          c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

          1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

       d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

       e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

       f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

       g)8.2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

       h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

8.2.2- Standartta İlişkin Belgeler;

8.2.3- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 40’ ı oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)

8.2.4- Bu ihalede Mühendislik Diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

8.3. Belgelerin sunuluş şekli

8.3.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

8.3.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

83.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

8.4- Birliğimiz tarafından ihale dokümanları içerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek için yeterlilik şartları olarak istenilen diğer belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde KİK standart formlarına göre düzenlenmiş olacaktır.

9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.

10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir

12- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.

15- Satın alınan borular Sivas İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

 

Cengiz NAYMAN

Vali Yardımcısı

Birlik Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

…/08/2020 Birlik Personeli.           : Selma UÇAK ……       

…08/2020  Birlik Genel Sekreteri. : İbrahim TURAN……