Anahtar Kelimeler: SİVAS VALİLİĞİ

YAZARLAR

SİVAS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

SİVAS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

1-İdarenin:

 

 

a) Adı

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

Sivas İl Özel İdare Hizmet Binası – Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif ERSOY Cad. 58040 SİVAS

c) Telefon ve Faks Numarası

:

0 346 223 01 16-1176 – 0 346 221 00 40

2- İhalenin

 

 

a) Yapılacağı Yer

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati

:

04.03.2021-14.15

3- Tekliflerin

 

 

a) Verileceği yer

:

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu

b) Tarih ve saat

:

04.03.2021-14.15

             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin

 

 

İşin Tanımı

:

Gani ÖZDOĞAN Konağı Restorasyon İşi

İşin Niteliği                      

:

Restorasyon İşi

İşin Miktarı ve İşin Yapılma Yeri                                                                        

:

Gani ÖZDOĞAN Konağı

Yer Teslim Tarihi               

:

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

İşe Başlama Tarihi           

:

Yer teslim tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanacaktır.

İşin Bitim Tarihi              

:

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim  günüdür.

5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer

:

İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

 

6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı

 

:

İhale dökümanı 1.500,00.-TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında Sivas Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücretleri TR25 0001 5001 5800 7287 2476 82 IBAN No'lu hesaba yatırılacaktır.)

 

7-Geçici Teminat

 

 

:

 

Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır. Geçici Teminatın Nakit Yatırılması Durumunda (TR 77 0001 5001 5800 7300 8178 22) No'lu IBAN numarasına yatırılacaktır.)

 

8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

          1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

 f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 g) 8.2’nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

 h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 i) (Ek:08/06/2004 – 25486 R.G./42 md.) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname

j) Dosya ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılacaktır.)

8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)

8.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

8.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek işlere ilişkin tebliğin (B)Üst Yapı Bina İşleri, I. Grup Bina İşleri Taşınmaz Kültür Varlıklarını Restorasyon İşleri.

8.3.2- Bu ihalede Mühendislik diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

8.3.3- Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin belli istekliler arasında İhale Usulü Başlığının 24. maddesine göre 2020 yılı uygulama işleri için Ön Yeterlilik Alan istekliler katılabilecektir.

8.4- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname.

8.4.1-Birliğimiz tarafından ihale dokümanları içerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek için yeterlilik şartları olarak istenilen diğer belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde KİK standart formlarına göre düzenlenmiş olacaktır.

8.5. Belgelerin sunuluş şekli

8.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

8.5.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.

10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11-Konsorsiyum olarak teklif verilemez. İş ortaklıkları ihaleye teklif verebilir.

12-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.