YAZARLAR

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ILN01189409

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA
NO
Dosya No: İli İlçesi Bucağı/Mah/   Köyü Cadde/Sok./Mevkii/Bina adı Cinsi Kullanım Amacı Pafta Ada No Parsel No Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Toplam Geçici ve Ek Teminat  İhale Tarihi İhale Saati
Aylık Yıllık (%3+%20)
1 582020019000 SİVAS DİVRİĞİ AŞAĞIHAMAM DİVRİĞİ YUT BİNASI 4 KATLI BİNA İŞ YERİ J40A13A3D 287 6 3899,37 1.000,00 TL 12.000,00 TL 2.760,00 TL 24.07.2020 14:00
2 581010160006 SİVAS MERKEZ PAŞABEY SURTAŞ APT.1 MESKEN 2+1 MESKEN 5 3207 8 82,00 750,00 TL 9.000,00 TL 2.070,00 TL 24.07.2020 14:00
3 581010409000 SİVAS MERKEZ YENİŞEHİR İSKAR THE MOON SİTESİ C BLOK 4+1 MESKEN MESKEN İ38D01C2D 5446 52 180,00 1.300,00 TL 15.600,00 TL 3.588,00 TL 24.07.2020 14:00
4 581010159006 SİVAS MERKEZ PAŞABEY KAPTANLAR PASAJI DÜKKAN İŞ YERİ 5 3206 8 42,00 770,00 TL 9.240,00 TL 2.125,20 TL 24.07.2020 14.00
5 581010152020 SİVAS MERKEZ PAŞABEY ANADOLU 8 APT. 3+1 DAİRE MESKEN 5 3207 1 117,17 825,00 TL 9.900,00 TL 2.277,00 TL 24.07.2020 14:00
6 661010051012 YOZGAT MERKEZ MEDRESE ADNAN MENDERES BULVARI DUBLEKS DAİRE  İŞ YERİ 15 328 49 174,00 925,00 TL 11.100,00 TL 2.553,00 TL 24.07.2020 14:00
1-  İhale  24.07.2020 tarihinde saat 14:00 da yapılacak olup   İlanda her türlü nitelikleri belirtilmiş Vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021  tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline Sözleşme bitim tarihinden itibaren 
 İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca belirlenen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksleri(TÜFE)oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Küçük Minare Mah. Atatürk Cad 1. Vakıf İşhanı adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. İhaleye katılanlar taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılır. İhaleden sonra yapılacak tadilatlar ve tüm masraflar ilgili kiracıya aittir.Resmi Kurumlardan alınacak izin ve belgeler İhaleyi alan kiracıya aittir.İdaremiz sorumlu değildir.
2.      Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı Geçici ve ek teminatlar Sivas Vakıflar Bankasındaki  İBAN NO:TR130001500158007309651406 nolu  Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılacaktır.İhaleye Girecekleri Bağımsız bölüm Emlak numaralarını tam olarak teminat makbuzlarına yazdırmaları şarttır. Geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanın aslı ile , şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale saatinden 2(iki)saat önce Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait aşağıda belirtilen telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak)  faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3.     Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.     Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.     Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.     İhale, 2886 sayılı Yasa’nın 35/C ve 45. maddeleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. 
7.     Kiralanan imarlı (konut alanı, ticaret alanı gibi) yatırım yapmaya müsait taşınmaz üzerine 10 m2.’yi geçmeyecek prefabrik yapı haricinde herhangi bir yapı yapılmayacaktır. Ancak imar planı dahilinde bulunan ve etrafı yapılaşmış Vakıf taşınmazlarından park, yeşil alan, oyun alanı, çocuk bahçesi gibi Kamu kullanımına ayrılmış taşınmazların kiralanmasında fiili ve mevcut imar durumu çerçevesinde ilgili belediyesinden ve İdaremizden izin alınmak şartıyla üzerine yapacağı muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak Noterden İdaremiz adına terk ve teberru edilmek kaydıyla İdaremizin ve ilgili Belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda muhtesat yapılabilecektir.
8.     Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, Ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.     Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.   İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.   Vakıf Gayrimenkulleri Stopaj vergisinden muaftır. 
12.   Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde iki kefil alınacaktır.
13.   İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.   İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
15.   Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.   Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.(Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)Ödemeler  Elektrik,Su, Doğalgaz aboneliklerinin ilgililerin üzerine yapıldıktan sonra yapılacaktır. 
17.   İlanda yazılı olmayan bilgiler şartnamede yazılı olup, istekliler şartnameyi Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görebilirler.Katılımcılar  Şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorunda olduklarını, Peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
18.   İhale üzerinde kalan şahıs kiraladığı taşınmazı, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, Genel Müdürlük adına sigorta yaptırıp, poliçesini her yıl yeniletmesi zorunludur. İbadethanelere 200 metreden yakın olan taşınmazlar cafe, kıraathane, müzik evi vb. gürültülü işlerde kullanılmayacaktır.
     Adres: Küçük Minare Mah. Atatürk Cad 1. Vakıf İşhanı  SİVAS    Tel: 0 346 225 25 58) - (Faks: 0 346 221 70 91) – (www. vgm. gov. tr.)