Anahtar Kelimeler: SİVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

YAZARLAR

SİVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE REHABİLİTASYON SAHALARINDA KULLANILMAK ÜZERE EŞİT KOLLU (L) VEYA (T) PROFİL DEMİRÇİT DİREĞİ,GALVANİZLİ DİKENLİ TEL,GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ ALIMI İŞİ

SİVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE REHABİLİTASYON SAHALARINDA KULLANILMAK ÜZERE EŞİT KOLLU (L) VEYA (T) PROFİL DEMİRÇİT DİREĞİ,GALVANİZLİ DİKENLİ TEL,GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol ve Rehabilitasyon sahalarında Kullanılmak üzere Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği,galvanizli dikenli tel,galvanizli inşaat teli alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/633760

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 38090 KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3522221104-352232007 - 3522323800

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol ve Rehabilitasyon sahalarında Kullanılmak üzere Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği,galvanizli dikenli tel,galvanizli inşaat teli alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

18 Km Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği, 18 Km TSEK 1113E.N.10223-1, 1.7 mm. (ters büküm), belgeli galvanizli dikenli tel (4 sıra), 18 Km Beton, L ve T profil demir çit direği dikenli tel bağlantısı için galvanizli inşaat teli alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 20 Gün içinde teslimat bitmiş olmalıdır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 20 Gün içinde teslimat bitmiş olmalıdır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.