YAZARLAR

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

FAKO KASETİ ALIMI

FAKO KASETİ ALIMI

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

FAKO KASETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/604765

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462256367 - 3462256247

c) Elektronik Posta Adresi

:

sivas.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısım Fako Kaseti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sivas Numune Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Suşehri Devlet Hastanesi ve Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihleri

:

- İlgili Sağlık Tesislerinin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak alınabileceği gibi tek seferde de alınabilir. Ayrıca istekli firma malın tek seferde alınmasını talep edemez. İlgili sağlık tesisleri siparişlerini Faks- Mail yoluyla yapacak olup; aynı gün faksın teyidi idare tarafından yapılarak faksın bildirildiği gün bildirim tarihi sayılacaktır. İlgili Sağlık Tesislerinin siparişini yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslimi yapılacaktır. - 1. Kısımda Cihaz 24 (Yirmidört) aylık sarf karşılığı tek kullanımlık kaset karşılığı kurumlara teslim edilecektir. Yüklenici tarafından 1. Kısım için kurulacak cihazların yaşı, sözleşme süresince; hiç kullanılmamış yada 1 yaşını geçmemiş, üretici firma tarafından halen üretimde olmalıdır. Cihazların yaşı, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. İstekliler kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogları ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtilecek ve bu bilgiler ve dokümanlar ihale dosyasında sunacaklardır. - 2. ve 3. kısımlarda 12 (Oniki) aylık teknik şartnamelerde belirtilen cihazlara uyumlu kaset alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kadıburhanettin mah. Demiryolu Cad. No:7 SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.) İsteklilerin İhale Tarihi itibarıyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye Kayıtlı olması ve bu belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

2.) İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Teklif ettiği Ürünün İmalatçısının veya İthalatçısınında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve İsteklininde T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'nde Yetkili Satıcı olduğuna dair belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya ÜTS resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İsteklilerce teklif edilen malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olduğuna dair UBB numarasını teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde teklif zarfının içerisinde verecektir. Farklı boyutlarda ürün çeşitliliği gerektiren malzemeler için (birden fazla UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) )kaydı gerektiren) UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) numaralarının liste halinde ihale dosyasında bulunması yeterli olacaktır.

b) TİTUBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili üretici ve/veya ithalatçının yazılı beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.

c) 1. Kısımda Cihaz 24 (Yirmidört) aylık sarf karşılığı tek kullanımlık kaset karşılığı kurumlara teslim edilecektir. Yüklenici tarafından 1. Kısım için kurulacak cihazların yaşı, sözleşme süresince; hiç kullanılmamış yada 1 yaşını geçmemiş, üretici firma tarafından halen üretimde olmalıdır. Cihazların yaşı, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. İstekliler kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogları ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtilecek ve bu bilgiler ve dokümanlar ihale dosyasında sunacaklardır.

d) 2. ve 3. kısımlarda 12 aylık teknik şartnamelerde belirtilen cihazlara uyumlu kaset alınacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teknik Şartnamede numune miktarı belirtilmişse Teknik Şartnamedeki kadar numune verilecektir. Eğer Teknik Şartnamede numune miktarı belirtilmemişse en az bir tane Numune veya Katalog ihale saatinden önce satınalma birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numuneler orjinal ambalajında ve üzerine hangi ihale için verildiğine dair ihale kayıt numarası, firma adı yazılacak şekilde teslim edilecektir. Numunelerini /Kataloglarını ihale saatinden önce teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

2- İhale edilemeyen kalemlere ait ihale saatinden önce idaremize teslim edilen numuneler (şahit numuneler hariç) uhdesinde ihale kalan firmalarla sözleşme imzalanmasından itibaren 1(bir) ay içerisinde idaremizden alınacaktır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan malzemelerden idaremiz sorumlu değildir.

3- İhale tarih ve saatine kadar 1 adet olarak teslim edilen numunelerin üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde teslim edilen numune üzerinde karar verilememesi halinde ihale komisyonunca tekrar numune istenilecektir. Numune Taleplerinin EKAP üzerinden ilgili firmaya tebliğinden itibaren 7 iş gün içerisinde idaremize teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kadıburhanettin mah. Demiryolu Cad. No:7 SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.