SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ILN01173496

ODUN VE KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Odun Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                  :   2020/301196

 

1-İdarenin

a) Adı                                               :   SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                          :   Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası               :   3462256367 - 3462219555

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :                                                        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                               :   Odun Kömür Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :   1- Kaloriferlik Kömür - 469.500 kg. 2- Fındık Kömür - 213.000 kg. 3- Sobalık Kömür 97.000 kg. 4- Odun 61.000 kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :   Teknik Şartname ekinde yer alan Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi                         :   İdarenin yazılı siparişine istinaden sipariş ekinde belirtilecek olan teslim yerlerine siparişte belirtilen miktarda mal 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Kömür ve odun birimlerin ihtiyacına göre peyderpey teslim edileceği gibi, ihtiyaca binaen malzemenin tamamının teslimi de istenebilecektir.

d) İşe başlama tarihi                          :   Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :          08.07.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :           Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1, 2 ve 3. kalemler için teklif verilmesi halinde istekli ithalatçı ise "İthalatçı Kayıt Belgesi", üretici ise "Uygunluk Kayıt Belgesi", dağıtıcı ise "Dağıtıcı Kayıt Belgesi", satıcı ise "Kömür Satış İzin Belgesi"nin aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.