YAZARLAR

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ILN01173242

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2020/300252

 

1-İdarenin

a)Adı: SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) MERKEZ/SİVAS

c)Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462219555

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmet alımın

a)Adı: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

b)Niteliği, türü ve miktarı: 8 İlçe Devlet Hastanesi İçin 12 Aylık Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Zara Devlet Hastanesi, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi, Gemerek Devlet Hastanesi, Gürün Devlet Hastanesi, Kangal Devlet Hastanesi, Suşehri Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.06.2020 - 10:00

b)  İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU-Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-  TMGDK, bulunduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde geçerli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Yetki Belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

2- TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Sivas UDHB bölgesinde şube açtığına dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

3- TMGDK, sağlık tesislerinde görevlendireceği TMGD’ ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin EK-4’deki formata uygun kimlik belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel sektörde yapılan her türlü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.