Anahtar Kelimeler: SİVAS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YAZARLAR

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SONUÇ KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sonuç Karşılığı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/745308

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462256367 - 3462256247

c) Elektronik Posta Adresi

:

sivas.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım Sonuç Karşılığı Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Akıncılar Entegre İlçe Hastanesi, Altınyayla Entegre İlçe Hastanesi, Doğanşar Entegre İlçe Hastanesi, Gölova Entegre İlçe Hastanesi, Hafik Entegre İlçe Hastanesi, İmranlı Entegre İlçe Hastanesi, Koyulhisar Entegre İlçe Hastanesi, Ulaş Entegre İlçe Hastanesi

c) Teslim tarihleri

:

İşe başlama tarihi 01.01.2022 olup ilgili Sağlık Tesisinin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) Merkez / SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için ihale tarihi itibarı ile geçerli olmak üzere sunulması/beyan edilmesi gereken belgeler:

1. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. İstekli teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının (imalatçı, ithalatçı) bayii ise tedarikçi firmanın TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge ile isteklinin tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge.

3. Teklif edilen ürün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) TİTUBB/ÜTS kapsamında ise ürünün TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belge; ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında değilse tedarikçi (imalatçı, ithalatçı) firmanın KAPSAM DIŞI beyanını gösterir belge ile isteklinin ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belge.

Teklif edilen ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeler her bir ürün için ayrı ayrı sunulacak/beyan edilecektir. Ayrıca TİTUBB veya ÜTS numaraları bir liste halinde sunulacak/beyan edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Teklif edilen ürünün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) marka, model ve teknik özelliklerinin belirtildiği orijinal doküman (katalog, broşür vb.),

2. Teklif edilen ürünün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığını gösterir şartnameye uygunluk belgesi 

Yukarıdaki iki maddeyle ilgili olarak;

Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevapların, sunulan orijinal dokümanda hangi sayfada olduğu açıklanarak belirtilecektir. Ayrıca orijinal doküman üzerinde teknik özelliğe cevap teşkil edecek bilgilerin/görsellerin Teknik Şartnamedeki hangi maddeye karşılık geldiği belirtilecektir.

Orijinal dokümanlar ve şartnameye uygunluk belgeleri firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

İhale Komisyonu gerek duyduğu takdirde isteklilerden teklif ettiği cihazlar için tüm masrafları istekliye ait olmak üzere ve tebliği müteakip 7 iş günü içerisinde demonstrasyon yapmasını isteyebilecektir. Demonstrasyon takvimi EKAP üzerinden tebligat gönderilerek belirlenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.