YAZARLAR

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN ILN01215959

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 1. Sivas İl sınırları içerisinde, aşağıda yeri, alanı, koordinatları,  muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri belirtilen Jeotermal Kaynak Arama Sahaları için, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre ayrı ayrı Açık Artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
 2. İhaleler, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhalelere ilişkin şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 250,00 TL dir.
 4. İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere,
 1.    T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 2. Tebliğe esas ikamet belgesi
 3.     İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,
 4. İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 5.     Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 6.     Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktarlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu
 7. İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge,
 8. İdareye borcu olmadığına dair İdareden alınan yazı ve 6183 Sayılı Kanun’un 22-A maddesine göre vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge,

İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

 

 

İşin Adı

Alanı (Hektar)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Pafta

Koordinatları

İhale tarih ve saati

 

Sivas  İli, Akıncılar  İlçesi,  Şenbağlar Köyü sınırları içerisinde AR- 24  nolu Jeotermal Kaynak Arama  Sahası

 

4984,08

51.317,71 TL

1539,53 TL

 

 

 

 

H40c4

H40c3

I40b2

446400-448150-450900-452135-451390

4438710-4438750-4438160-4430110-4427910

 

449000-447080

4427715-4429225

22.10.2020 10.00

 

Sivas  İli, Suşehri İlçesi sınırları içerisinde AR- 25  nolu Jeotermal Kaynak Arama  Sahası

 

4949,33

51.317,71 TL

1539,53 TL

 

H40d1

H40d2

 

 

416061-416333-419271-427809-429207

4451982-4453265-4452193-4448141-4444803

 

 428599-424173-423165-419129-417597- 415132

4444008-4444590-4446652-4449941-4448923-4448403

 

22.10.2020 10.10