YAZARLAR

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 1. Sivas İl sınırları içerisinde, aşağıda yeri, alanı, koordinatları,  muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile ihale tarih ve saati belirtilen Jeotermal Kaynak Arama Sahası için, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
 2. İhale Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhalelere ilişkin şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 300,00 TL dir.
 4. İSTEKLİLERİN:
 1. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 2. Tebliğe esas ikamet belgesi
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,
 4. İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 5.     Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 6.     Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu
 7. İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge,
 8. İdareye borcu olmadığına dair İdareden alınan yazı ve 6183 Sayılı Kanun’un 22-A maddesine göre vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge,

      ile birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.