SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ILN01483425

2022 YILI SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLERİN YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU,KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIMI,ONARIMI VE TAKİBİ, YILDIRIMDAN KORUNMA,ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROL,TOPRAKLAMA ÖLÇÜM   HİZMETİ

 

2022 Yılı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı, Onarımı ve Takibi, Yıldırımdan Korunma, Elektrik İç Tesisat Kontrol, Topraklama Ölçüm Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/702492

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi No:34 Merkez/SİVAS 58080 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462235996 - 3462253053

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2022 Yılı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu,Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı,Onarımı ve Takibi, Yıldırımdan Korunma,Elektrik İç Tesisat Kontrol,Topraklama Ölçüm Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2022 Yılı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu,Kompanzasyon Sistemlerinin Bakımı,Onarımı ve Takibi, Yıldırımdan Korunma,Elektrik İç Tesisat Kontrol,Topraklama Ölçüm Hizmeti Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TEKNİK ŞARTNAMENİN EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN BİRİMLER

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1kV Üstü ve 1kV altı tesisler için Serbest Mühendis ve Müşavir (SMM) belgesi"ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Elektrik "YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesi ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yetki Belgesi"

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılan Elektrik Dağıtım, Tesislerinin Yüksek Gerilim, Alçak Gerilim, İşletme Sorumluluğu Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Hizmeti Alımı veya Trafo Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı ,Elektrik Dağıtım Tesis İşleri veya Elektrik Dağıtım İşletme İşleri veya Elektrik Dağıtım Arıza ve Bakım İşleri veya  Elektrik AG İç Tesisat İşleri veya Aydınlatma Tesisi İşleri veya Kompanzasyon Takibi İşleri veya Elektrik Mühendisliği Proje Hizmet İşleri veya Elektrik Mühendisliği Müşavirlik Hizmet İşleri veya Elektrik Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu İşleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.