SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ILN01232288

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

120 TON KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

120 TON KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/516737

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

CUMHURIYET ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462191124 - 3462191125

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

120 TON KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

120 TON KALORİFER KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLÇE MESLEK YÜKSEKOKULLARI (Sivas İli merkez ilçeler; Hafik Kamer Örnek MYO (Hafik İlçesi), Koyulhisar MYO (Koyulhisar İlçesi), Yıldızeli MYO (Yıldızeli İlçesi), İmranlı MYO (İmranlı İlçesi) )

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2021; işi bitirme tarihi 10.12.2021 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Malın/İşin teslim süresi 345 takvim günüdür. İşin süresi 12 aydır. Yüklenici İdarenin vereceği ihtiyaç bildirim ihbarı(sipariş) üzerine belirtilen miktar kadar kömürü İdarece gösterilecek ilçe MYO deposuna teslimat yapacaktır. Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır, ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere 2 gün içerisinde bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Teslimat Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda idarenin ihtiyacına binaen peyder pey yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.10.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 28 Eylül 2010 Tarih ve 2010/14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi gereği; Katı yakıt ihalesine; - ithalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), - üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) , - dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve - satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.