SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ILN01163191

ÖN SEGMENT ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GÖZ HASTALIKLARI AD ÖN SEGMENT ANALİZ SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/221641

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462580000 - 3462580031

c) Elektronik Posta Adresi

:

hastanesat@cumhuriyet.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalem - Ön Segment Analiz Sistemi (Korneal Topografi) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) aydır. Ancak, işin bitiş süresi hiçbir şekilde 15.12.2020 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Odası / SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

20.05.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yedek Parça Fiyat Listesi: İstekliler, teklif ettikleri cihaza ait yedek parçaların (yedek parça, aksesuarlar, devre kartları vb.gibi) ve sarf malzemelerin döviz cinsinden fiyat listesini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. İstekliler, yıllık yedek parça ve  bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak olan sistem parçalarının satın alma fiyatına oranlarını parçalı ve parçasız olarak belirtmelidirler.

Referans Listesi: Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı Ülkeler ve/veya Türkiye'de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim veya kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

UBB KODLARI/YETKİ BELGESİ: İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi ve Medula sistemine kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

SGK'nın duyurusuna istinaden,GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşlenen firmalardan kaynaklı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararı ilgili firmalarca ödenecek olup, bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili firmalara aittir.

SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer mevzuat kapsamında, ürünün SGK veya Sağlık Bakanlığı sisteminde eşleşmemesi veya tanımlı olmamasından kaynaklı nedenlerle, ürün için SGK/Medula sisteminden ödeme dönmez ise ürün bedeli ilgili firmaya ödenmeyecektir.

Yükleniciler, sözleşme yapacakları kalemlere ait XML dosyasını sözleşmeye gelirken getireceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teknik Dökümanlar: İstekliler, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal kataloglarını teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

b) Teknik Şartnameye Cevap: İstekliler, teklif ettikleri cihaza ilişkin olarak teknik şartnameye birebir cevap metinlerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.Bu belgede yer alacak cevaplar orjinal katalog ve dökümanlar üzerinde işaretlenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Satınalma Müdürlüğü/ SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.