SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ILN01282080

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca Belediye Encümeninin 04/12/2020 tarih ve 1584 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde Kat karşılığı inşaat pay teklifi üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

KILAVUZ

6425

1

1.348,60 m2

% 34

48.550,00

KILAVUZ

6425

3

1.936,81 m2

% 34

69.725,00

         

            İhalesi; 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 15:30 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminatı karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2020 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),
  7. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
  8. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,  İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

 

 

İLAN OLUNUR