YAZARLAR

SİVAS TAPU KADASTRO 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BASIN:00887430)

AKARYAKIT ALIMI

Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/546055
1-İdarenin
a) Adresi :MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ
No: 26 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası :3462116080 - 3462116086
c) Elektronik Posta Adresi :sivas@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2.000 lt 95 oktan kurşunsuz benzin, 12.000 lt motorin
(mazot) alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Otomatik taşıt tanıma sistemi marifetiyle Anlaşmalı
Akaryakıt İstasyonlarından pey der pey alım. Sözleşme tar ihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar.
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde
OYAS Sistemi Araçlara takılarak ve peyder pey Alımlara
başlanılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü Mehmet Akif
Ersoy Mah. İstiklal Cd. No 26 Kat 3 MERKEZ/SİVAS
b) Tarihi ve saati :13.11.2018 - 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Vergi No: 8230322936 Ziraat Bankası TR71 0001 0025 3307 0385 5052 01 nolu hesabına ihale bedeli notu belirtilerek şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında, Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Cad. No:26 Kat:3 SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Cd. No 26 Kat 3 MERKEZ/SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.