YAZARLAR

SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN:00945112

AKARYAKIT (MOTORİN VE BENZİN) ALIMI İHALESİ

AKARYAKIT (MOTORİN VE BENZİN) ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/61100

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SELÇUKLU MH. Muhsin YAZICIOĞLU BULVARI NO:47 58079 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462217030 - 3462214591

c) Elektronik Posta Adresi

:

sivassgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. KISIM (AKARYAKIT ALIMI) - Motorin (Eurodizel) : 6.500 Litre - Benzin (95 Oktan) : 2.000 Litre 2. KISIM (KALORİFER YAKITI ALIMI) - Motorin (Eurodizel) : 10.000 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. KISIM : Kurum hizmet araçlarına ve İl Müdürlüğümüz, Selçuklu Mah. M. Yazıcıoğlu Bulvarı no:47 ile Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı No:27 SİVAS adresinde bulunan hizmet binalarındaki jeneratörlere. 2. KISIM : Salihiye Mah. Atatürk Cad. No:25 Yıldızeli / SİVAS adresinde bulunan Yıldızeli Rehberlik Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yakıt deposuna ve jeneratöre teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi : 01.04.2019 - İşin bitiş tarihi : 31.03.2020 dur. İhtiyaç durumuna göre alımlar peyderpey olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ana Bina 4. Kat Toplantı Salonu / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

26.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu´nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

teklif zarfında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli MOSİP sistemi üzerinden kurum banka hesabına yatırıldıktan sonra Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ana Bina 3. kat Destek Hizmetleri Servisi / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS adresinden temin edilecektir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ana Bina 3. Kat Destek Hizmetleri Servisi / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.