YAZARLAR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CERRAHİ ALET VE TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

CERRAHİ ALET VE TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SİVAS DEVLET VE NUMUNE HASTANESİ CERRAHİ ALET VE TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2021/636110

1-İdarenin

a) Adresi             :               Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası        :              3462256367 - 3462256247

c) Elektronik Posta Adresi            :              sivas.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

17 KALEM, CERRAHİ ALET VE TIBBİ CİHAZ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               :              Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi

c) Teslim tarihi  :               Yüklenici firma ihale edilen ve sözleşmeye bağlanan ürünleri, siparişin tebliğ edilmesini müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Sivas İl Sağlık Müdürlüğü - Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati               :              08.11.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif vermeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklinin veya yetkili kıldığı firmanın Türk Standartları Enstitüsü'nden aldığı ve ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden TS 12426 -Yetkili Servisler standardına veya TS 13703 - Özel servisler standardına göre Hizmet Yeterlilik Belgesi veya T.C. Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.

Belgede verilen hizmetin kapsamı, ihale kapsamında alımı yapılan sistemle/cihazla ilgili olmalıdır.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. İstekli teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının (imalatçı, ithalatçı) bayii ise tedarikçi firmanın TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge ile isteklinin tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge.

3. Teklif edilen ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında ise ürünün TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belge; ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında değilse tedarikçi (imalatçı, ithalatçı) firmanın KAPSAM DIŞI beyanını gösterir belge ile isteklinin ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belge.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli tarafından teklif edilen ürünlerle ilgili doküman ve/veya numune istenmesiyle ilgili ürünün teknik şartnamesinde hüküm bulunması halinde bu hükümlere göre doküman ve/veya numune (ihale saatinden önce satın alma birimine teslim edilecek şekilde); ürünün teknik şartnamesinde hüküm bulunmaması halinde ise ürünle ilgili teknik özelliklerin görülebileceği doküman veya en az 1 (bir) adet numune (ihale saatinden önce satın alma birimine teslim edilecek şekilde) sunulacaktır.

İhale komisyonunun gerek görmesi durumunda, teklif değerlendirme aşamasında teklif edilen cihazlar için demonstrasyon istenebilir. Demonstrasyon ile ilgili her türlü giderler istekli firmaya aittir. Demonstrasyon, komisyonun belirlemiş olduğu yerde ve tarihte yapılacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.