Anahtar Kelimeler: SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ILN01165061

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ILN01165061

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

189 Kalem İlaç ve Serum Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/245840

1-İdarenin

a)Adı: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

b)Adresi: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ/SİVAS

c)Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462256247

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı: 189 Kalem İlaç ve Serum Alımı

b)Niteliği, türü ve miktarı: 189 Kalem İlaç ve Serum

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sivas Numune Hastanesi, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Gemerek Devlet Hastanesi, Gürün Devlet Hastanesi, Kangal Devlet Hastanesi, Suşehri Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi, Ulaş İlçe Entegre Hastanesi, Gölova İlçe Entegre Hastanesi, Akıncılar İlçe Entegre Hastanesi, Doğanşar İlçe Entegre Hastanesi ve 112 il Ambulans Servisi Başhekimliği Ambarları

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalamaya müteakip işe başlanacak olup, iş bitim tarihi sözleşme imza tarihinden başlamak üzere 18 (Onsekiz) aydır. İlgili sağlık Tesisinin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olarak alınabileceği gibi tek seferde de alınabilir. Ayrıca istekli firma malın tek seferde alınmasını talep edemez. İlgili Sağlık Tesisinin siparişini yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren 21 (Yirmibir) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalamaya müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ( Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi))

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Bu ihaleye sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları iştirak edebilir. İsteklinin durumuna göre Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ecza deposu ruhsatı, üretim ruhsatı veya ithal izin belgelerini ihale dosyasına koyacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.     Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bu ihaleye sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları iştirak edebilir. İsteklinin durumuna göre Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ecza deposu ruhsatı, üretim ruhsatı veya ithal izin belgelerini ihale dosyasına koyacaktır. İsteklilerce teklif edilen malzemelerin barkot numaraları teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde teklif zarfının içerisinde sunacaklardır.

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.