YAZARLAR

DHMİ SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ (BASIN: 00847284)

2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (LNG, MOTORİN, 95 OKTAN BENZİN) ALIMI

DHMİ SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (LNG, MOTORİN, 95 OKTAN BENZİN) ALIMI

 

DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürlüğü 2019-2020 Yılları Akaryakıt Ürünleri (LNG, Motorin, 95 Oktan Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/377965

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı PK:25 58024 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462248687 - 3462249971

c) Elektronik Posta Adresi

:

harun.tacli@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.700.000 Metreküp LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz), 200.000 Litre Motorin (Euro Dizel), 14.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin Teslim Yerleri; Motorin ve Kurşunsuz Benzin Teknik Şartnamesi Ek B de Belirtilen Yerlere, LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Havalimanı sınırları içerisinde bulanan 3 farklı tanka ( Teknik Blok, Yemekhane, Isı Merkezi) Teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici idarenin teslimat yerlerindeki teknik şartnamelerde Motorin (Euro Dizel), Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) için EK-B´de belirtilen yerlere, LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) için teknik şartnamenin 4.2 maddesinde belirtilen yer altında ve yer üstünde muhafazalı surette yerleşik bulunan tanklarına teslimi ihtiyaca binaen belirlediği zaman ve miktarlarda yapılacaktır. Motorin (Euro Dizel), Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) için; İdarenin bildirmiş olduğu ihtiyaçlar yüklenici tarafından 48 saat mehil sürede karşılanmadığı takdirde, şartname hükümlerine bağlı kalmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden yüklenici namı hesabına akaryakıt ürünleri alımı yapabilir. Bu nedenle meydana gelecek fiyat farkı yükleniciden tahsil edilir. LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) için; idarenin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup yüklenici önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

05.09.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

LNG(Sıvılaştırılmış Doğalgaz) için istenen belgeler;

 1. EPDK´dan almış olduğu LNG satış ve dağıtım lisansının aslı veya noter onaylı sureti.

Motorin (Euro dizel) ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) için istenen belgeler;

 1. EPDK kurumunun yetki verdiği dağıtıcı lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden ´´ Bayilik lisansı´´ noter tasdikli sureti veya aslını verecektir. 
 2. EPDK kurumunun yetki verdiği dağıtıcı lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden ´´ Dağıtıcı Lisansı´´ noter tasdikli sureti veya aslını verecektir. 
 3. NOT: istenen belgelerle ilgili ayrıntılı hususlar Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

- Motorin (Euro Dizel) ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Teknik Şartnamesinin; EK A´da belirtilen akaryakıt ürünlerinin özellikleri TSE, TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonlarında olacak şekilde özellikleri içerecektir.  Ancak; TSE, TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından revize edilmediği takdirde yerine yeni akaryakıt spesifikasyonları kullanılacaktır.

- LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Teknik Şartnamesinde belirtilen; LNG ürünlerinin özellikleri BOTAŞ, TSE, TÜPRAŞ, EGEGAZ ve ilgili diğer terminal ve firmalar tarafından belirlenen LNG spesifikasyonlarından olacak şekilde özellikleri içerecektir. Ancak; BOTAŞ, TSE, TÜPRAŞ, EGEGAZ ve ilgili diğer terminal firmalar tarafından revize edilmediği takdirde yerine yeni LNG spesifikasyonu kullanılacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 1. LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) kalemi için; EPDK´dan  almış olduğu LNG(Sıvılaştırılmış Doğalgaz) satış ve dağıtım lisansı.(Aslı veya noter onaylı belge.)
 2. Motorin(Euro dizel) ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) kalemleri için; EPDK´dan  almış olduğu Motorin (Euro dizel) ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) dağıtıcı ve bayilik lisansı.(Aslı veya noter onaylı belge.)

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü petrol ve petrol ürünlerinin alımı, satımı, dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.