Anahtar Kelimeler: .. İŞLERİ . DAİRE ILN01197706

YAZARLAR

C.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEK. DAİRE BAŞK ILN01197706

İLAN

 

C.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEK. DAİRE BAŞK.SİVAS M.YO.A-B-C BLOKLARI VE ARA GEÇİT BİNASIHURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ

Üniversitemiz Kampüs alanı içerisinde bulunanSivasM.Y.O.A-B-C- Blokları ve Ara Geçit BinasıBetonarme Karkas Yapıda, 3 Blok ve Ara Geçit olmak üzer toplam ( zemin kat+4 normal kat), Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesikapsamında119.919,05 TL Muhammen bedelle açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

1-İdarenin

Adres                                       : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs.

Telefon ve Faks Numarası   : 0346 219 11 20 / 0346 219 11 21

Elektronik Posta Adresi          : teknik@cumhuriyet.edu.tr

2- İhale konusu hizmetin  

Niteliği Türü ve Miktarı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan, Sivas M.Y.O. A-B-C Blokları ve ara geçit 5448 ada, 13-11-12 parselde, betonarme karkas yapıda, 3 blok ve ara geçit olmak üzer toplam( zemin kat+4 normal kat), 9.000 m2 kapalı alan sahip olan binadan çıkan hurda karşılığı yıkım işi

  1. Yapılacağı Yer: CÜ Kampüs Merkez/Sivas
  2. Süresi:50Takvim Günü

3- İhalenin

  1. Yapılacağı Yer: CÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/Sivas
  2. Tarih ve Saati:11/08/2020 – Salı Saat 10:00
  3. İhaleye katılacak istekliler teklif bedelinin %3 oranından az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Kanuniikametgâhını gösterir tebligat için adres beyanı, telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası

4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. (2020) yılında alınmış.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğuticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereğikayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeri idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.6.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İhale ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

4.1.8.Gerçek kişi olması halinde adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

4.1.9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin form.

4.1.11.İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair “iş yeri görme belgesi”

4.1.12.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.13.İhale dokümanlarının her sayfası eksiksiz olarak kaşe vurulup imzalandıktan sonra teklifle birlikte sunulacaktır.

5-İlaleye Katılmayacak Olanlar

5.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6 maddesinde belirtilen durumda olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

5.2.Yabancı istekliler ihaleye katılamaz.

6-İhlale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

6.1. İhale dokümanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Dokümanı satın almak için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Kampüs Şubesinde bulunan TR 67 0001 0015 0739 8770 4550 01nolu hesabına (ikiyüzelli) 250,00 TL. Yatırılacaktır.

 

7- Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Esaslar

7.1. Teklif 2886 Sayılı Yasa kapsamında ve idari şartname doğrultusunda hazırlanarak ihale saatine kadar CÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edilecektir.

 

 

     İLAN OLUNUR