YAZARLAR

BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilana göre; Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 20 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek

İlana ilişkin bazı şartlar şu şekilde;

20 adet vakıf taşınmaz hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) dosyalarındaki şartnamesi dâhilinde 17/02/2021 Çarşamba günü saat 11:00’de ihale edilecektir.

a) İhale listesindeki taşınmazlar sözleşme tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranı, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecektir.

b) İhale, Çırpan Mahallesi, F.Korutürk Caddesi No:133 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olup kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.

2- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

     a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarası bulunan kimlik belgesi suretini ve adres bildirimini,

     b) Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

     c) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname,

     ç) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

     d) STK (dernek, vakıf vb.) olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, 

     e) Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

     f) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (teyit yazısının aslı ile birlikte)

     g) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (İdaremizden temin edilecektir.)

     h) Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

     ı) Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilana dair daha kapsamlı bilgi için tıklayınız.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/728815/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/vakiflar-bolge-mudurlugu-20-adet-tasinmazi-ihale-usulu-ile-kiraya-verecektir